กองแผนและประเมินผล ศภษ.ยศ.ทบ.

พ.อ.หญิง จันทิรา นาคบุญนำ

ชรก.ศภษ.ยศ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ หก.กผป.ยศ.ทบ.

แผนกแผนงานและโครงการ

ร.อ.หญิง ธนธรณ์ เหลืองทองคำ

ประจำแผนก (อัตรา ร.อ.)

ปฏิบัติหน้าที่ หน.แผนก

จ.ส.อ.อนันต์ กิตร์ชนบท

เสมียน (ส.อ.)

  1. วางแผน อำนวยการ ประสานงานการเตรียมการเกี่ยวกับการ ศึกษาขฟองหลักสูตร

  2. จัดทำโครงการศึกษา อบรม พัฒนา และปรับปรุงการจัดการศึกษา

  3. วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลการดำเนินการด้านงบประมาณ ดำเนินการติดตามประเมินผล ครู อาจารย์ อาจารย์พิเศษ รวมทั้งการใช้ความรู้ความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษา จาก สภษ.ยศ.ทบ. ทุกหลักสูตร

  4. ให้คำแนะนำ ประสานงาน และสนับสนุนกิจการด้านภาษาทั้งปวงของหน่วยใน ทบ. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนกประเมินผลและกรรมวิธีข้อมูล

ร.อ.หญิง พิชญ์สินี กนกฉันท์

ชรก.ศภษ.ยศ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ ประจำแผนก (ร.อ.

จ.ส.อ.ณชพล พร้อมสุข

เสมียน (ส.อ.)

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน เตรียมการกำกับดูแลการประเมินผล, ติดตามประเมินผล ครู อาจารย์ อาจารย์พิเศษ รวมทั้งการใช้ความรู้ความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรได้คำแนะนำประสานงานและสนับสนุนกิจการด้านภาษาทั้งปวงของหน่วยใน ทบ. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา

ร.ต.หญิง ภาระวิ มณีวรรณ

ประจำแผนก (อัตรา ร.อ.)

ส.ต.หญิง ศรัณยา จันทร์แสงรัตน์

เสมียน (อัตรา ส.อ.)

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน เตรียมการ กำกับดูแล ดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย