การวิเคราะห์ภารกิจ ศภษ.ยศ.ทบ.

K Mapping หมายถึง ภาพที่แสดงชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับ ความรูของหน่วยงาน ชื่อบุคคลที่มีองค์ความรู้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานในการจัดทำแผนที่ความรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลภายในหน่วยงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ส่่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในที่นี้ได้ประยุกต์ในการนำมาวิเคราะห์ภารกิจหลัก ภารกิจรอง งานในหน้าที่รับผิดชอบ และผู้ที่รับผิดชอบในหัวข้องานนั้นๆ เพื่อให้สามารถมีช่องทางในการสืบค้นความรู้จากรุ่นสู่อีกรุ่นต่อๆกันไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI)

CQI ATCLC แก้ไข 29 มิ.ย. 65.pptx

คู่มือการปฏิบัติงาน ศภษ.ยศ.ทบ.

ศภษ.ยศ.ทบ.ได้รวบรวมคู่มือและแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานทั้งหมดของจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานที่มีความสนใจในขั้นตอน กระบวนการทำงานด้านการจัดส่งกำลังพล เพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมด้านภาษาต่างประเทศของ ทบ. สามารถเข้าถึงคู่มือและแนวปฏิบัติดังกล่าว ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกี่ยวข้องโดยอ้อม ได้อย่างครบถ้วนครอบคลุมในที่เดียว อันจะเป็นการเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างถูกต้อง